Uchwały i Sesje

Nr dokumentu Tytuł Data publikacji
//2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie zmiany usytuowania ławek znajdujących się przy ul. Daniłowskiego w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców 2019-03-19
//2019 Interpelacja p. S. Więcławskiej, p. K. Czechowskiej i p. L. Penciny dotycząca uprzątnięcia śmieci z terenu po dawnej kolejce wąskotorowej 2019-03-19
//2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu neutralizację dysfunkcji związanych z poprzecznymi zaniżeniami w jezdniach 2019-03-19
//2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory w sprawie podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę wizerunku miasta i zminimalizowania występujących dysfunkcji, związanych m.in. z zalegającymi śmieciami, brakiem koszy na śmieci i ławek 2019-03-14
//2019 Interpelacja p. J. Dziemdziory dotycząca udzielenia informacji w sprawie podjętych czynności zmierzających do ustalenia wysokości opłat adiacenckich w rejonie ulic Malinowa, Świerkowa i przyległych 2019-03-14
V/70/2019 Uchwała Nr V/70/19 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej... 2019-03-05
V/69/2019 Uchwała Nr V/69/19 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów... 2019-03-05
V/68/2019 Uchwała Nr V/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2019-03-05
V/67/2019 Uchwała Nr V/67/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 2019-03-05
V/66/2019 Uchwała Nr V/66/19 w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków 2019-03-05