Sesje Rady Miastawięcej

na skróty

kontakt

Biuro Rady Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044 732 77 30
e-mail: rada@piotrkow.pl

XXXVII Sesja Rady Miasta

XXXVII Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 30 października 2013 r. (środa) o godz. 9.00

 

Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala obrad, parter


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  2. zmiany budżetu Miasta na 2013 rok;
  3. zmiany Uchwały Nr XXXVI/676/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  4. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 167/3 o powierzchni 0,3898 ha w obrębie 17;
  5. oddania nieruchomości w użyczenie na czas oznaczony na rzecz TDW Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą  w Radomsku w celu budowy drogi publicznej;
  6. zmiany Uchwały Nr XXXI/614/13 z dnia 27 marca 2013 r. dotyczącej przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rzemieślniczej 28a – Geodezyjnej 10;
  7. przeznaczenia do wydzierżawienia i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ul. Lipową-Dębową;
  8. wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim;
  10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  11. zmiany uchwały w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
  12. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  13. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym;
  14. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu: organizatora publicznego transportu zbiorowego, przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  15. upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw z zakresu gospodarstwa odpadami komunalnymi w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  16. likwidacji nazw nieistniejących ulic i placów w Piotrkowie Trybunalskim;
  17. wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta.
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta
 9. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji.
< POWRÓT