Petycja 2 z 2017 roku
Przyłączenie się do działań mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Petycja 1 z 2017 roku
Przyznanie prawa do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zawiązków zawodowych (w rozumieniu przepisów  obowiązujących do kwietnia 1989 roku) oraz osobom pozostającym bez pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych.