Komisje

Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 
§ 1. 1. Członków Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją, wybiera Rada zwykłą większością głosów, ustalając jej skład w sposób określony w Ustawie.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.
3. Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja spośród swoich członków.
4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji oraz prowadzi jej obrady.
5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego komisji zastępuje go wiceprzewodniczący komisji.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Przewodniczący Komisji na wniosek co najmniej dwóch członków zarządza głosowanie jawne imienne.
3. Sekretarz Komisji, którym jest pracownik Biura Rady Miasta, sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie.
4. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby.
5. Komisja, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.

§ 4. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o następujące kryteria:
1) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa, w tym uchwałami bądź zarządzeniami organów Miasta);
2) celowości;
3) gospodarności;
4) rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób dokładny, poprawny, zgodny ze stanem faktycznym i z prawdą);
5) terminowości.

§ 5. 1. Kontrole, o których mowa w § 4 ust.1, przeprowadza Komisja w pełnym składzie bądź przez zespoły kontrolne złożone z 3 do 5 osób wyznaczone przez przewodniczącego Komisji, spośród jej członków. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli. W przypadku gdy w składzie zespołu kontrolnego jest przewodniczący Komisji upoważnienie podpisuje wiceprzewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący zespołu kontrolnego, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.
3. Członkowie zespołu kontrolnego przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
4. W pracach zespołu mogą brać udział w razie potrzeby oprócz członków Komisji specjaliści (biegli) z dziedziny odpowiadającej przedmiotowi kontroli. Wydatki związane z uczestnictwem specjalistów (biegłych) w kontroli, pokrywane są – na wniosek przewodniczącego Komisji – ze środków budżetowych przewidzianych na działalność Rady, po uprzedniej akceptacji Przewodniczącego.

§ 6. 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. Wniosek o wyłączenie z tej przyczyny należy uzasadnić.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja.

§ 7. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do:
1) zapewnienia zespołowi kontrolnemu właściwych warunków lokalowych i technicznych oraz kopii  niezbędnych dokumentów;
2) pisemnego uzasadniania braku możliwości dostarczenia zespołowi kontrolnemu niezbędnych dokumentów;
3) udzielania informacji i wyjaśnień.

§ 8. 1. Zespół kontrolny lub jego członek ma prawo:
1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej;
2) wglądu w dokumenty związane z prowadzoną kontrolą;
3) wzywania osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanej jednostki do złożenia wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 9. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działania kontrolowanego podmiotu, właściwe udokumentowanie i obiektywną ocenę. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.
2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie specjalistów (biegłych) oraz wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Wyjaśnienia winny być utrwalane odrębnym protokołem na żądanie kontrolowanego podmiotu.

§ 10. 1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza projekt protokołu pokontrolnego zawierający:
1) skład zespołu;
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli;
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół;
4) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanej jednostki, oględzin i opinii specjalistów (biegłych) powołanych na wniosek zespołu lub Komisji;
5) adnotację o zapoznaniu z projektem protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanej jednostki, zaopatrzoną podpisem tej osoby;
6) podpisy członków zespołu kontrolnego.
2. Osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanej jednostki, ma prawo zgłaszania do otrzymanego projektu protokołu w terminie 7 dni uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli. Zespół kontrolny obowiązany jest w terminie 7 dni ustosunkować się do zgłoszonych uwag.
3. Przedłożony przez zespół projekt protokołu, wraz z ewentualnymi uwagami osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanej jednostki i stanowiskiem zespołu kontrolnego, rozpatruje i przyjmuje Komisja.
4. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, natomiast odpisy uwierzytelnione podpisami przewodniczącego Komisji i przewodniczącego zespołu kontrolnego, przekazywane są:
1) Przewodniczącemu;
2) Prezydentowi;
3) kierownikowi jednostki kontrolowanej/przewodniczącemu zarządu jednostki pomocniczej.
5. Protokół z przeprowadzonej kontroli jak i dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 nie mogą być wynoszone na zewnątrz jednostki kontrolowanej bądź Urzędu, a osoby które w związku z przeprowadzoną kontrolą uzyskały informacje niejawne, obowiązane są do zachowania tych wiadomości w tajemnicy.

§ 11. Zespół kontrolny przedkłada Komisji propozycje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 12. 1. Komisja w ciągu 30 dni od daty zakończenia kontroli formułuje zalecenia pokontrolne i wnioski w sprawie:
1) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez kontrolowaną jednostkę;
2) wyciągnięcia przez przełożonego kontrolowanej jednostki konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
3) ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.
2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja kieruje do Prezydenta, kierownika jednostki
kontrolowanej/przewodniczącego zarządu jednostki pomocniczej oraz przekazuje do wiadomości Przewodniczącego.
3. Prezydent lub kierownik jednostki kontrolowanej/przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej, do którego wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, jest obowiązany w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, zawiadomić Komisję i Przewodniczącego o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 13. 1. W przypadku sporu pomiędzy Komisją a Prezydentem lub kierownikiem jednostki kontrolowanej/przewodniczącym zarządu jednostki pomocniczej odnośnie zasadności, bądź sposobu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych – Komisja kieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę.
2. Komisja dokonuje kontroli realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych i w tym zakresie korzysta
z uprawnień, o których mowa w ust.1.

§ 14. Komisja przedstawia Radzie wyniki działań kontrolnych w każdym czasie na życzenie Rady oraz w sprawozdaniu rocznym ze swej pracy, które winno zawierać w szczególności:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie;
2) informację o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 6 Regulaminu Rady Miasta .