Komisje

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.
 PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
na II półrocze 2020 roku
1. Kontrola wydatków ponoszonych przez Miasto na działalność klubów sportowych w 2019 roku.
2. Kontrola Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Trybunalskim.