Komisje

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.



Plan pracy
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 r.



LIPIEC
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2020.

SIERPIEŃ
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2020.

WRZESIEŃ
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiana budżetu miasta na rok 2020.

PAŹDZIERNIK
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2020.

LISTOPAD
1. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2037.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiana budżetu miasta na rok 2020.
5. Rozpatrzenie odwołań mieszkańców do projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych oraz osób wykreślonych z listy.

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2020 roku.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji Polityki Gospodarczej.