Komisje

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan Pracy
Komisji Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2020 roku


STYCZEŃ

1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r.
2. Ferie w piotrkowskich placówkach oświatowych.

LUTY

1. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

MARZEC

1. Informacja dotycząca realizowanych przez piotrkowskie szkoły projektów unijnych oraz programów ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi.

KWIECIEŃ

1. Informacja dotycząca naliczeń subwencji oświatowej na 2020 rok dla Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2019 roku.

MAJ

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
2. Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.

CZERWIEC

1. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.
2. Baza rekreacyjno – sportowa w piotrkowskich placówkach oświatowych.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.