Komisje

Regulamin Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w kadencji 2018-2023

 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; z późn. zm.),
- Uchwałą Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 5718, zm. z 2017 r. poz. 2262, zm. z 2018 r. poz. 4622)

 

  Zadania i zasady funkcjonowania komisji:

§ 1


Komisja Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwana dalej "Komisją" działa na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 23 listopada 2018 roku w składzie osobowym, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr I/8/18.  

 § 2

 
Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta i działa w jej imieniu.
                                                                      

§ 3

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności zadania związane z:

  • placówkami kultury,
  • placówkami kultury fizycznej,
  • polityką kulturalną,
  • zagranicznymi kontaktami kulturalnymi,
  • upowszechnianiem kultury fizycznej,
  • wnioskowaniem wysokości planowanych wydatków budżetowych oraz opiniowaniem ich wykorzystania w działach: „Turystyka”, „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, „Kultura Fizyczna”
  • monitorowaniem realizacji przyjętych przez Radę Miasta Programów i Strategii.
  • przyjmowaniem corocznych sprawozdań z zakresu działalności merytorycznej podmiotów z udziałem gminy.
  • rozpatrywaniem i opiniowaniem na bieżąco spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

Organizacja pracy komisji
 

§ 4

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach, wydając opinie, precyzując wnioski i wystąpienia.
 

§ 5

1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącegow miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Obrady Komisji mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń, przy czym czas ich trwania, poza szczególnymi wyjątkami, nie powinien przekraczać czterech godzin.
3. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, ustalając projekt porządku posiedzenia, termin, miejsce rozpoczęcia posiedzenia.
4. Komisja w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta może powołać stałe lub doraźne zespoły do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
5. W posiedzeniach komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć:
a. przedstawiciele Prezydenta Miasta,
b. przewodniczący innych komisji,
c. każdy radny nie będący członkiem komisji,
d. przedstawiciele jednostek pomocniczych,
e. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta
f. inne, zainteresowane tematyką posiedzenia osoby.
6. Na wniosek przewodniczącego Komisji lub 4 osób składu komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady na posiedzeniu komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą być zapraszane inne osoby nie ujęte w punkcie 5.
7. Komisja może podejmować współpracę z innymi komisjami, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole. Przewodnictwo posiedzenia wspólnego obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
8. Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisywany jest przez przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie.

§ 6

1. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada spośród członków komisji.
2. Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, wyboru dokonuje się niezwłocznie.

 

§ 7

1. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Komisji przygotowuje:
a. projekt porządku posiedzenia oraz niezbędne materiały,
b. wnioski i opinie komisji na posiedzenia Rady,
c. sprawozdania z działania komisji.
3. Omawianie każdego punktu porządku obrad powinno kończyć się podjęciem wniosku, wypracowaniem stanowiska lub wyrażeniem opinii. Każde to rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie.
4. Wnioski i opinie Komisja przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu.
5. Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prowadzącego obrady Komisji.
6. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu,
w przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
7. Nieobecność na posiedzeniu Komisji członkowie usprawiedliwiają, informując przewodniczącego Komisji lub pracowników Biura Rady Miasta.
8. W przypadku uchylania się od pracy w Komisji przez jej członka, przewodniczący Komisji po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Komisji, może wnioskować do Rady Miasta o podjęcie uchwały skreślającej daną osobę ze składu Komisji.
9. Rada może zmienić lub uzupełnić skład osobowy Komisji w czasie trwania kadencji.
10.. Przewodniczący Komisji udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością. 
11. Komisja może określić czas wypowiedzi członków Komisji na dany temat.
12. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim uczestnik posiedzenia wyraźnie odbiega od tematu obrad, lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący Komisji może zwrócić uwagę mówcy, a po drugiej uwadze – odebrać mu głos.
13. Komisja przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności raz w roku. Pierwsze sprawozdanie Komisja przedkłada w drugim roku swojej działalności

 

§ 8

Z każdego posiedzenia pracownik Biura Rady Miasta, uczestniczący w posiedzeniu, bez głosu stanowiącego, sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) numer protokołu,
b) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
c) imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
d) imię i nazwisko obecnych i nieobecnych członków komisji,
e) imię i nazwisko osób zaproszonych,
f) porządek obrad,
g) teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń,
h) omówienie przebiegu posiedzenia,
i) podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafką na każdej stronie,
j) podpis protokolanta.

 

§ 9

Członkowie Komisji, uczestniczący w posiedzeniu, otrzymują diety z budżetu Rady Miasta, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady.
 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
 
                         
                                                                                 Lech Kaźmierczak