Komisje

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
 
Plan Pracy
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2019 roku


SIERPIEŃ

1. Podsumowanie Akcji Lato 2019 w instytucjach kultury i OSiR.
2. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców przez OSiR w I i II półroczu 2019 roku.

WRZESIEŃ

1. Komisja wyjazdowa do Muzeum w Polichnie (zwiedzanie wystaw).
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

PAŹDZIERNIK

1. Komisja wyjazdowa do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim po przeprowadzce do Mediateki.

LISTOPAD

1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
4. Promocja Piotrkowa Trybunalskiego przez Ośrodek Działań Artystycznych.
5. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez instytucje kultury i OSiR.

GRUDZIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2019 roku.
2. Edukacja teatralna w Miejskim Ośrodku Kultury.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.