Komisje

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
 
Plan Pracy
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2020 roku

 

STYCZEŃ

1. Funkcjonowanie szkółek sportowych (piłkarskich, piłki ręcznej, pływackiej, tenisowych, siatkarskich), ewentualne zaproszenie przedstawicieli.
2. Oferta instytucji kultury i OSiR na ferie zimowe.

LUTY

1. Formy aktywizacji seniorów prowadzone w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury.

MARZEC

1. Amatorski sport przy OSiR (ligi sportowe).
2. Oferta edukacyjna Muzeum oraz imprezy cykliczne organizowane w instytucji.

 KWIECIEŃ

1. Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2019 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok.
3. Energia odnawialna wykorzystywana przez OSiR: stan i plany modernizacyjno-inwestycyjne.
4. Usługi świadczone przez MBP dla osób niepełnosprawnych i chorych.

MAJ

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
2. Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2019 roku.
4. Realizacja „programu powszechnej nauki pływania” przez OSiR – spotkanie wyjazdowe.

CZERWIEC

1. Oferta instytucji kultury i OSiR na wakacje.
2. Sport seniorów w OSiR.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.