Komisje

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.


Plan Pracy
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2020 rokuSTYCZEŃ

1. Posiedzenie wyjazdowe – warsztaty terapii zajęciowej Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

LUTY

1. Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok.
2. Posiedzenie wyjazdowe do Domu Pomocy Społecznej – senior w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - kwestie psychologiczne.

MARZEC

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r. i zestawienie potrzeb w tym zakresie.
2. Posiedzenie wyjazdowe – Dom Noclegowy dla Bezdomnych Polskiego Czerwonego Krzyża.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.
3. Sprawozdanie za 2019 rok z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019 – 2021.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2019 roku.

MAJ

1. Multimedialne przedstawienie informacji dot. promowania wartości rodziny w życiu człowieka na przykładzie projektu ,,Wesoła rodzina’’ realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Informacja przedstawiona przez przedstawiciela Domu Pomocy Społecznej ,,Mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim – standardy opieki’’
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
4. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.

CZERWIEC

1. Opracowanie planu Pracy Komisji na II półrocze 2020 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.