Komisje

Regulamin
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w kadencji 2018 - 2023


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; z późn. zmianami),
- Uchwałą Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2016 r. poz. 5718, zm. z 2017 r. poz. 2262, zm. z 2018 r. poz. 4622)

         

Zadania i zasady funkcjonowania komisji

§ 1

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania zwana dalej "Komisją" działa na podstawie Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2018 roku w ustalonym w załączniku do tej uchwały składzie osobowym. 
 

§ 2
 

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta i działa w jej imieniu.

§ 3
 

Do zadań Komisji w zakresie spraw, do których została powołana należy w szczególności:

  1. Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie budżetu, finansów i planowania.
  2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Prezydenta Miasta oraz spraw wnoszonych przez członków Komisji.
  3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedkładanie projektów uchwał w sprawach budżetu, finansów i planowania.
  4. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez Prezydenta Miasta i jednostki organizacyjne.
  5. Kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie budżetu, finansów i planowania.
  6. Rozpatrywanie i opiniowanie na bieżąco spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Organizacja pracy komisji

§ 4

 

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach, wydając opinie, precyzując wnioski i wystąpienia.
 

§ 5
 

1. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Obrady Komisji mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń, przy czym czas ich trwania, poza szczególnymi wyjątkami, nie powinien przekraczać czterech godzin.
3. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, ustalając projekt porządku posiedzenia, termin, miejsce rozpoczęcia posiedzenia.
4. Komisja w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta może powołać stałe lub doraźne zespoły do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
5. W posiedzeniach komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć:
a) przedstawiciele Prezydenta Miasta,
b) przewodniczący innych komisji,
c) każdy radny nie będący członkiem komisji,
d) inne, zainteresowane tematyką posiedzenia osoby.
6. Na wniosek przewodniczącego Komisji lub pięciu osób składu komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady na posiedzeniu komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą być zapraszane inne osoby nie ujęte w punkcie 5.
7. Komisja może podejmować współpracę z innymi komisjami, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole. Przewodnictwo posiedzenia wspólnego obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
8. Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisywany jest przez przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie.

 

§ 6
 

1. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada spośród członków komisji.
2. Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, wyboru dokonuje się niezwłocznie.
 

§ 7
 

1. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Komisji przygotowuje:
a) projekt porządku posiedzenia oraz niezbędne materiały,
b) wnioski i opinie komisji na posiedzenia Rady,
c) sprawozdania z działania komisji.
3. Omawianie każdego punktu porządku obrad kończy się podjęciem wniosku, wypracowaniem stanowiska lub wyrażeniem opinii. Każde to rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie.
4. Wnioski i opinie komisja przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu.
5. Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji.
6. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu, w przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
7. Nieobecność na posiedzeniu Komisji członkowie usprawiedliwiają informując Biuro Rady Miasta.
8. W przypadku uchylania się od pracy w Komisji przez jej członka, przewodniczący po przegłosowaniu, może wnioskować do Rady Miasta o podjęcie uchwały skreślającej daną osobę ze składu Komisji.
9. Rada może zmienić lub uzupełnić skład osobowy Komisji w czasie trwania kadencji.
10. Przewodniczący Komisji udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością. 
11. Komisja może określić czas wypowiedzi członków Komisji na dany temat.
12. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim uczestnik posiedzenia wyraźnie odbiega od tematu obrad, lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący Komisji może zwrócić uwagę mówcy, a po drugiej uwadze – odebrać mu głos.
13. Komisja przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności raz w roku.

 

§ 8
 

Z każdego posiedzenia pracownik Biura Rady Miasta, uczestniczący w posiedzeniu, bez głosu stanowiącego, sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) numer protokołu,
b) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
c) imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
d) nazwiska obecnych i nieobecnych członków posiedzenia i osób zaproszonych,
e) porządek obrad,
f) teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń,
g) omówienie przebiegu posiedzenia,
h) podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafką na każdej stronie,
i) podpis protokolanta.

 

§ 9
 

Członkowie Komisji, uczestniczący w posiedzeniu, otrzymują diety z budżetu Rady Miasta, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady.

                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                         Krystyna Czechowska