Komisje

Regulamin
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w kadencji 2018 – 2023
                                                                                    
Podstawa prawna
-------------------------    
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; z późn. zm.),
 • Uchwałą Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 5718, zm. z 2017 r. poz. 2262, zm. z 2018 r. poz. 4622)
 
 
ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI
 
§ 1

 
Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwana dalej “Komisją” działa na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 23 listopada 2018 roku w składzie osobowym, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr I/8/18.
§ 2
 
Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta i działa w jej imieniu.

 
§ 3
 
Do zakresu działania Komisji należą w szczególności następujące sprawy:
      1. Współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb tj.:
 • Komendą Miejską Policji,
 • Komendą Miejską Straży Pożarnej,
 • Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • Inspektoratem Weterynarii,
 • Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 • Strażą Miejską,
 • Referatem Zarządzania Kryzysowego i Obrony,
 • Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
 • Referatem Usług Komunalnych oraz Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w szeroko pojętym zakresie drogownictwa,
 • placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami.
      2.   Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowanych przez Prezydenta Miasta dot. m. in.:
 • Programu „Bezpieczne Miasto”;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • odrzucenia bądź przyjęcia zarzutów wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
      3.   Działalność jednostek pomocniczych gminy.
      4.   Funkcjonowanie targowisk miejskich.
      5.   Funkcjonowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (parki, parkingi, amfiteatr, cmentarze i inne).
      6.   Estetyka i porządek na terenie miasta (zieleń komunalna, zadrzewienia, sprzątanie, ochrona środowiska).
      7.   Sprawy administracyjno – organizacyjne dot. funkcjonowania Urzędu Miasta.
      8.   Rozpatrywanie i opiniowanie na bieżąco spraw przekazywanych przez Przewodniczącego Rady Miasta.           
 
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
 
§ 4
 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach, wydając opinie, precyzując wnioski i wystąpienia.
 
§ 5
 
Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Obrady Komisji mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń, przy czym czas ich trwania, poza szczególnymi wyjątkami, nie powinien przekraczać czterech godzin.
Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, ustalając projekt porządku posiedzenia, termin, miejsce rozpoczęcia posiedzenia.
Komisja w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta może powołać stałe lub doraźne zespoły do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
W posiedzeniach komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć:
przedstawiciele Prezydenta Miasta,
przewodniczący innych komisji,
każdy radny nie będący członkiem komisji,
inne, zainteresowane tematyką posiedzenia osoby.
Na wniosek przewodniczącego Komisji lub 5 osób składu komisji w porozumieniu
z przewodniczącym Rady na posiedzeniu komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą być zapraszane inne osoby nie ujęte w punkcie 5.
Komisja może podejmować współpracę z innymi komisjami, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole. Przewodnictwo posiedzenia wspólnego obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisywany jest przez przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie.
 
§ 6
 
1.  Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada spośród członków komisji.
2. Zastępcę przewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3.  W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, wyboru dokonuje się niezwłocznie.
§ 7
 
1. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Komisji przygotowuje:
a. projekt porządku posiedzenia oraz niezbędne materiały,
b. wnioski i opinie komisji na posiedzenia Rady,
c. sprawozdania z działania komisji.
3. Omawianie każdego punktu porządku obrad kończy się podjęciem wniosku, wypracowaniem stanowiska lub wyrażeniem opinii. Każde to rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie.
4. Wnioski i opinie komisja przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu.
5. Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji.
6. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu, w przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
7. Nieobecność na posiedzeniu Komisji członkowie usprawiedliwiają, informując Biuro Rady Miasta.
8. W przypadku uchylania się od pracy w Komisji przez jej członka, przewodniczący po przegłosowaniu, może wnioskować do Rady Miasta o podjęcie uchwały skreślającej daną osobę ze składu Komisji.
9. Rada może zmienić lub uzupełnić skład osobowy Komisji w czasie trwania kadencji.
10. Przewodniczący Komisji udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością. 
11. Komisja może określić czas wypowiedzi członków Komisji na dany temat.
12. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim uczestnik posiedzenia wyraźnie odbiega od tematu obrad, lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący Komisji może zwrócić uwagę mówcy, a po drugiej uwadze – odebrać mu głos.
13. Komisja przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności raz w roku.

 
§ 8
 
Z każdego posiedzenia pracownik Biura Rady Miasta, uczestniczący w posiedzeniu, bez głosu stanowiącego, sporządza protokół,  który powinien zawierać:      
a) numer protokołu,
b) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
c) imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
d) nazwiska obecnych i nieobecnych członków posiedzenia i osób zaproszonych,
e) porządek obrad,
f) teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń,
g) omówienie przebiegu posiedzenia,
h) podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafką na każdej stronie,
i) podpis protokolanta.
 
§ 9
 
Członkowie Komisji, uczestniczący w posiedzeniu, otrzymują diety z budżetu Rady Miasta, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady.
 
 Przewodnicząca Komisji
 
Monika Tera