Komisje

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/255/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.


Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2020 roku


STYCZEŃ

1. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

LUTY

1. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2019.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Komendy Miejskiej Policji za 2019 r.
3. Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2019 r.

MARZEC

1. Sprawozdanie z programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczne Miasto 2019”.
2. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2019.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2019 rok.

MAJ

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2019 r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
3. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.

CZERWIEC

1. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.