Komisje

                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                          do Uchwały Nr LVI/723/18
                                                                                          Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego       
                                                                                          z dnia 27 czerwca 2018 r.                                                               
 
Plan Pracy
Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  II półrocze 2018 roku
LIPIEC
1. Zapoznanie się ze stanem budowy Mediateki – posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEŃ
1. Działalność wydawnicza instytucji kultury.
2. Pozyskane środki finansowe i zrealizowane projekty z zakresu kultury, w latach 2014
– 2018, przez instytucje kultury.
 
WRZESIEŃ
1. Analiza naboru dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2018/2019.
2.Wycieczki rowerowe organizowane przez OSiR.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Zatrudnienie kadry pedagogicznej i liczba uczniów na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu
na 30 września 2018 r.
2. Współpraca instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi.

LISTOPAD
1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
4. Amatorski ruch sportowy.

GRUDZIEŃ
1. Informacja dotycząca przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2018 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2018 roku.
3. Realizacja zadań kulturalnych przeznaczonych dla grup z ograniczonym dostępem do kultury i wykluczonych społecznie.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.