Komisje

Regulamin
Komisji Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w kadencji 2014-2018

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
 Uchwała Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

  Zadania i zasady funkcjonowania komisji:

§ 1

Komisja Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2014 roku w składzie osobowym, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr II/9/14.

§ 2

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta i działa w jej imieniu.
     
§ 3

Do zakresu działania Komisji należą, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, sprawy i problemy związane w szczególności  z:
• placówkami oświaty
• placówkami kultury
• placówkami kultury fizycznej
• realizacją uchwał Rady Miasta w sprawach polityki oświatowej
• opiniowaniem kierunków  kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
• polityką kulturalną
• zagranicznymi kontaktami kulturalnymi oraz upowszechnianiem kultury fizycznej.
• współpracą ze środowiskiem akademickim i naukowym
• opiniowaniem nazw ulic, skwerów, parków, rond
• wnioskowaniem wysokości planowanych wydatków budżetowych oraz opiniowaniem ich wykorzystania w działach:
o oświata i wychowanie
o kultura i sztuka
o kultura fizyczna i sport  Organizacja pracy komisji:

§ 4

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach, wydając opinie,
precyzując wnioski i wystąpienia.

§ 5
1. Komisja pracuje na posiedzeniach, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.
3. Obrady Komisji mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń, przy czym czas ich trwania, poza szczególnymi wyjątkami, nie powinien przekraczać czterech godzin.
4. Komisja w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta może powołać stałe lub doraźne zespoły do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
5. W posiedzeniach komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć:
a. przedstawiciele Prezydenta Miasta,
b. przewodniczący innych komisji,
c. każdy radny nie będący członkiem komisji,
d. przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta,
e. inne, zainteresowane tematyką posiedzenia osoby.
6. Na wniosek przewodniczącego Komisji lub 5 osób składu komisji w porozumieniu
z przewodniczącym Rady na posiedzeniu komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą być zapraszane inne osoby nie ujęte w punkcie 5.
7. Komisja może podejmować współpracę z innymi komisjami, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole. Przewodnictwo posiedzenia wspólnego obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
8. Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisywany jest przez przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie.


§ 6

1. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada spośród członków komisji.
2. Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, wyboru dokonuje się niezwłocznie.

§ 7

1.  Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Komisji przygotowuje:
a. projekt porządku posiedzenia oraz niezbędne materiały,
b. termin i miejsce rozpoczęcia posiedzenia,
c. wnioski i opinie komisji na posiedzenia Rady,
d. sprawozdania z działania komisji.
3. Omawianie każdego punktu porządku obrad kończy się podjęciem wniosku, wypracowaniem stanowiska lub wyrażeniem opinii. Każde to rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie.
4. Wnioski i opinie komisja przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu.
5. Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji.
6. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu,
w przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
7. Nieobecność na posiedzeniu Komisji członkowie usprawiedliwiają, informując Biuro Rady Miasta.
8. W przypadku uchylania się od pracy w Komisji przez jej członka, przewodniczący po przegłosowaniu, może wnioskować do Rady Miasta o podjęcie uchwały skreślającej daną osobę ze składu Komisji.
9. Rada może zmienić lub uzupełnić skład osobowy Komisji w czasie trwania kadencji.
10. Przewodniczący Komisji udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością. 
11. Komisja może określić czas wypowiedzi członków Komisji na dany temat.
12. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim uczestnik posiedzenia wyraźnie odbiega od tematu obrad, lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący Komisji może zwrócić uwagę mówcy, a po drugiej uwadze – odebrać mu głos.
13. Komisja przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności raz w roku.

§ 8

Z każdego posiedzenia pracownik Biura Rady Miasta, uczestniczący w posiedzeniu, bez głosu stanowiącego, sporządza protokół, który powinien zawierać:
a) numer protokołu,
b) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
c) imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
d) nazwiska obecnych i nieobecnych członków posiedzenia i osób zaproszonych,
e) porządek obrad,
f) teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń,
g) omówienie przebiegu posiedzenia,
h) podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafką na każdej stronie,
i) podpis protokolanta.

§ 9
Członkowie Komisji, uczestniczący w posiedzeniu, otrzymują diety z budżetu Rady Miasta, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady.


        Przewodnicząca Komisji
               Ewa Ziółkowska

Załączniki artykułu

Regulamin Oświata (ilość pobrań: 1) zobacz online