Komisje

                                                                                                        Załącznik Nr 4
                                                                                                                     do Uchwały Nr LVI/723/18
                                                                                                                     Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                                     z dnia 27 czerwca 2018 r. 
                       
Plan Pracy
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia,
Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  II półrocze 2018 roku

 
LIPIEC
1. Zapoznanie się ze stanem budowy Mediateki – posiedzenie wyjazdowe.
 
SIERPIEŃ
1. Sprawy bieżące Komisji.
 
WRZESIEŃ
1. Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w 2017 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.
4. Sprawy bieżące Komisji.

PAŹDZIERNIK
1. Zmiana Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 r.
2. Sprawy bieżące Komisji.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036.
2. Sprawozdanie finansowe miasta za 2018 rok.
3. Sprawy bieżące Komisji.
 
GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2018 roku.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
3. Sprawy bieżące Komisji.
 
W ramach bieżących potrzeb plan pracy będzie ulegał zmianie.