Komisje

                                                                                                                     Załącznik Nr 5
                                                                                                                                   do Uchwały LVI/723/18
                                                                                                                                   Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                                                   z dnia 27 czerwca 2018 r.
Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  II półrocze 2018 roku
LIPIEC
1. Zapoznanie się ze stanem budowy Mediateki – posiedzenie wyjazdowe.
 
SIERPIEŃ
1. Sprawy bieżące Komisji.

WRZESIEŃ
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.
3. Sprawy bieżące Komisji.

PAŹDZIERNIK
1. Sprawy bieżące Komisji.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków finansowych.
6. Sprawy bieżące Komisji.

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półrocze 2018 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie służby ponadnormatywnej policjantów KM.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  ‘’Bezpieczne Miasto 2019 ‘’
4. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
5. Sprawy bieżące Komisji