Petycje


Co to jest petycja?
Petycja to pismo z postulatem/żądaniem, skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami. Jest to forma bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Petycje to:
• indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
• postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej

Kto i do kogo składa petycje?
Petycje mogą składać m.in.:
• obywatel (indywidualnie we własnej sprawie) lub grupa obywateli(instytucji),
• organizacje pozarządowe,
• przedsiębiorcy

Petycje można składać do:
• organów władzy publicznej (np. Sejmu, Senatu, premiera, ministra, wojewody, prezydenta miasta, rady miasta),
• organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

Co podmiot składający petycję wiedzieć powinien.
• o tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
• petycję można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca), petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym,
• petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą (zgoda jest dołączana do petycji)
• petycja nie spełniająca wymogów formalnych i nie uzupełniona (na żądanie podmiotu do którego petycja wpłynęła) w terminie 14 dni nie będzie rozpatrywana,
• złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
• sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Co powinna zawierać petycja.
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję,
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
• oznaczenie adresata petycji
•  wskazanie przedmiotu petycji.
- rozpocząć petycję od wyjaśnienia kwestii, które stwarzają określony problem będący przyczyną powstania petycji,
- opisać problem, który powoduje niekorzystną sytuacje poprzez jakąś działalność lub jej zaniechanie,
- przedstawić postulaty, prośby lub wnioski mające służyć zlikwidowaniu określonego problemu i poprawieniu sytuacji,
- opisać korzyści jakie powstaną w wyniku wprowadzenia w życie wyżej wymienionych postulatów lub wniosków.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także: imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego imieniu jest składana. Ujawnieniu podlega imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Tryb rozpatrywania petycji przez Radę Miasta.
Petycje do Rady Miasta można składać w Biurze Rady Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10 pok. 108  lub na adres e-mail: rada@piotrkow.pl

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia Radzie Miasta opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie lub nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

• petycję, która wpłynęła do Rady Miasta, Przewodniczący przekazuje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz do publikacji informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana na stronie internetowej,
 
• informacja jest na bieżąco aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, terminu i sposobu załatwienia petycji,
• petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia, termin ten może ulec przedłużeniu (nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu  pierwszego trzymiesięcznego terminu) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję.

Raz w roku do 30 czerwca na stronie internetowej zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach, które zostały rozpatrzone przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku poprzednim.