Petycje

KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH


Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na względzie rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności art. 13 RODO informujemy co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 77 01, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panią Annę Pełkę z którą skontaktować się można poprzez adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w zakresie dotyczącym rozpatrywania skarg, wniosków i petycji).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  a w przypadku danych które są przetwarzane na podstawie zgody również prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.