Komisje

Komisja Rewizyjna

Komisja dokonuje kontroli działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta z punktu widzenia zgodności ich działania z przepisami prawa (legalności), celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej i działania w interesie Miasta.


Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

Do zakresu działania komisji należy m.in.: stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie budżetu, finansów i planowania, analiza sprawozdań z wykonania budżetu przedkładanych przez Prezydenta Miasta i jednostki organizacyjne, kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie budżetu, finansów i planowania.
 

Komisja Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej

Do zakresu działania komisji należą m.in. sprawy związane z oświatą i nauką, kulturą,  nie zastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów a także sprawy związane z kulturą, kulturą fizyczną, rekreacją oraz kontaktami zagranicznymi nie zastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów.
 

Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

Do zakresu działania komisji należy m.in.: planowanie, realizacja i wnioskowanie w sprawach wydatków budżetowych na inwestycje i remonty, opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowywanych przez Biuro Inżyniera Miasta i Biuro Inwestycji i Remontów, monitorowanie realizacji przyjętych przez Radę Miasta programów i strategii oraz polityki promocyjnej miasta, przyjmowanie corocznych sprawozdań z zakresu działalności merytorycznej podmiotów z udziałem gminy, podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania i kompleksowej obsługi inwestorów w mieście oraz rozpatrywanie odwołań mieszkańców od ogłoszonego przez Komisję Mieszkaniową projektu listy osób upoważnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gmin.
 

Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca z placówkami opieki zdrowotnej z terenu miasta, współpraca z Sanepidem, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego i domami pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, współpraca z domami pomocy społecznej działającymi na terenie miasta, współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, opieka nad ludźmi bezdomnymi, pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, szkolnictwo.
 

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego

Do zakresu działania komisji należy m.in.: współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb, wdrażanie i monitorowanie programu „Bezpieczne Miasto”, działalność jednostek pomocniczych gminy, funkcjonowanie targowisk miejskich, funkcjonowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, estetyka i porządek na terenie miasta oraz inwentaryzacja mienia komunalnego