Komisje

Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta

 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

§ 1. 1. Członków Komisji wybiera Rada zwykłą większością głosów, ustalając jej skład w sposób określony w Ustawie.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.
3.Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja spośród swoich członków.
4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji oraz prowadzi jej obrady.
5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego komisji zastępuje go wiceprzewodniczący komisji.

§ 2. 1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
3. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad.
4. O terminie posiedzenia członków Komisji zawiadamia się z 5-dniowym wyprzedzeniem.
5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie Komisji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 (tryb pilny).
6. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
7. Sekretarz Komisji, którym jest pracownik Biura Rady Miasta, sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie.
8. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant.

§ 3. 1. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Prezydenta o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
2. Na żądanie Komisji przeprowadzającej postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi Prezydent jest obowiązany do przedłożenia dokumentów, innych materiałów będących w jego posiadaniu bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.
3. Komisja rozpoznaje skargę, w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Prezydenta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.
4. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
5. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
6. Przy rozpatrywaniu skarg należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi z obowiązujących ustaw.

§ 4. Przepisy §3 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosków.

§ 5. 1. O terminie posiedzenia Komisji, na którym będzie rozpatrywana petycja przewodniczący Komisji zawiadamia przewodniczących wszystkich stałych komisji Rady.
2. Komisja może zwrócić się do innej komisji Rady z prośbą o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

§ 6. 1. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu z udziału w jej pracach, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może być również wyłączony z udziału w pracach Komisji, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności. Wniosek o wyłączenie z tej przyczyny należy uzasadnić.
3. O przyczynach powodujących wyłączenie członek Komisji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przewodniczącego komisji lub - jeśli to dotyczy przewodniczącego komisji – Przewodniczącego Rady.
4. O wyłączeniu członka z udziału w pracach Komisji decyduje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 7. Po analizie przedmiotu petycji, podlegającej rozpatrzeniu przez Radę Miasta, Komisja:
1) przedstawia Radzie Miasta opinię w przedmiocie złożonej petycji;
2) podejmuje inicjatywę uchwałodawczą (jeżeli petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego) i wraz z projektem uchwały przekazuje Przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia jej do porządku obrad Sesji;
3) składa do Prezydenta wniosek w sprawie podjęcia przez niego na podstawie § 31 ust.1 pkt 5 Regulaminu Rady Miasta inicjatywy uchwałodawczej w sprawie, która była przedmiotem petycji.

§ 8. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
2. Petycje, które nie zostały rozpatrzone przed upływem kadencji Rady, podlegają rozpatrzeniu przez Radę Miasta następnej kadencji.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 6 Regulaminu Rady Miasta.