Komisje

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan pracy
Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 na II półrocze 2019 r.

 

LIPIEC

1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEŃ

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Zmiana budżetu miasta na rok 2019.

WRZESIEŃ

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiana budżetu miasta na rok 2019.

PAŹDZIERNIK

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2019.

LISTOPAD

1. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020 - 2036.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wysokości podatku od środków transportowych.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zmiana budżetu miasta na rok 2019.
6. Rozpatrzenie odwołań mieszkańców do projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych oraz osób wykreślonych z listy.

GRUDZIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2019 roku.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.

Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji Polityki Gospodarczej.