ZAWIADOMIENIE KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH (16.12.2019) WSPÓLNE POSIEDZENIE

Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 16 grudnia (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji:
• Komisja Budżetu, Finansów i Planowania;
• Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (KBFiP, KPGiSM);
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok (KBFiP, KPGiSM);
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej (KBFiP, KPGiSM);
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (KBFiP, KPGiSM);
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby (KBFiP);
6) Zaopiniowanie projektu chwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (KBFiP, KPGiSM);
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok (KBFiP);
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok (KBFiP);
9) Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 30 stycznia do 26 czerwca 2019 r. (stan na dzień 10 września 2019 roku) - materiał w wersji elektronicznej. (KBFiP, KPGiSM);.
10) Wydanie opinii w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych przy ul. Al. 3 Maja 23 oraz ul. Krasickiego 3 (KPGiSM);
11) Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu Finansów i Planowania na I półrocze 2020 r. (KBFiP);
12) Ustalenie planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych na I półrocze 2020 r. (KPGiSM);
13) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji (KBFiP, KPGiSM);.
14) Sprawy różne (KBFiP, KPGiSM).
< POWRÓT