Komisje

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.


Plan Pracy
Komisji Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 rokuSIERPIEŃ
1. Wstępna informacja o naborze do szkół w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Stan przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (remonty, dostosowanie obiektów).

WRZESIEŃ
1. Analiza naboru dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2020/2021.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Zatrudnienie kadry pedagogicznej i liczba uczniów na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2020 r.

LISTOPAD
1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2036.

GRUDZIEŃ
1. Informacja dotycząca przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2020 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami z realizacji uchwał z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, w których uchwały znajdowały się w trakcie realizacji.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.