Komisje

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 
Plan Pracy Komisji
Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2019 roku


SIERPIEŃ

1. Wstępna informacja o naborze do szkół w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Stan przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 (remonty, dostosowanie obiektów).

WRZESIEŃ

1. Analiza naboru dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2019/2020.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

PAŹDZIERNIK

1. Zatrudnienie kadry pedagogicznej i liczba uczniów na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 r.

LISTOPAD

1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.

GRUDZIEŃ

1. Informacja dotycząca przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2019 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2019 roku.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.