Komisje

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/38/18
                                                                                     Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                   z dnia 19 grudnia 2018 r.
 

Plan Pracy
Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  I półrocze 2019 roku
 

 
STYCZEŃ

1. Sytuacja w piotrkowskich szkołach ponadgimnazjalnych w związku z naborem do szkół podwójnych roczników – informacja ustana.
 
LUTY

1. Sprawy bieżące Komisji
 
MARZEC

1. Informacja dotycząca realizowanych przez piotrkowskie szkoły projektów unijnych oraz programów ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi.
 
KWIECIEŃ

1. Informacja dotycząca naliczeń subwencji oświatowej na 2019 rok dla Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2018 roku.
 
MAJ

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
2. Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
 
CZERWIEC

1. Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych do wakacji.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
 
 
 
 
 
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.