Komisje

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.


Plan Pracy
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 rokuLIPIEC
1. Przystosowanie podczas pandemii działań artystycznych dla dzieci w wakacyjnej akcji „Baw się latem” – Miejski Ośrodek Kultury

SIERPIEŃ
1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie pandemii i plany na II półrocze.

WRZESIEŃ
1. Odbiorcy usług i oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika – dane statystyczne oraz charakterystyka.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok.
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Jakie działania artystyczne, po ogłoszeniu pandemii i zamknięciu instytucji kultury, podjął Miejski Ośrodek Kultury w sieci, tj. na stronie internetowej MOK, a przede wszystkim na profilu facebook-owym i z jakim odzewem spotkały się przedstawione propozycje.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego.
4. Działania instytucji kultury w okresie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury – Ośrodek Działań Artystycznych.

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami z realizacji uchwał z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, w których uchwały znajdowały się w trakcie realizacji.
2. Działalność wystawiennicza Muzeum online oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych placówki muzealnej i publikacji popularno-naukowych.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.