Komisje

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/38/18

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                   z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

Plan Pracy
Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  I półrocze 2019 roku
 

 
STYCZEŃ
 

1. Najważniejsze imprezy organizowane w instytucjach kultury i OSiR w I półroczu 2019 roku.
2. Propozycje dla dzieci spędzających ferie zimowe w Piotrkowie Trybunalskim (instytucje kultury i OSiR).

 
LUTY
 
1. Informacja pn. „Scena Regionalna Teatru im. Stefana Jaracza i co dalej?”
 
MARZEC
 
1. Oferta kulturalna i sportowa dla osób niepełnosprawnych (instytucje kultury i OSiR).
 
KWIECIEŃ
 

1. Spotkanie w Mediatece (komisja wyjazdowa)
2. Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2018 roku.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2018 rok.
 

MAJ
 

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
2. Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2018 roku.
4. Przygotowanie do sezonu kąpieliska „Słoneczko” (OSiR)
 
CZERWIEC
 

1. Przygotowanie do „Akcji Lato 2019 w instytucjach kultury i OSiR”
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
 
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.