KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (19.11.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10 Sala nr 109 (I piętro).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 22 października 2019 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
3. Promocja Piotrkowa Trybunalskiego przez Ośrodek Działań Artystycznych.
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez instytucje kultury i OSiR.
5. Korespondencja kierowana do Komisji.
6. Sprawy różne.
< POWRÓT