Komisje

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan Pracy
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia,
Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2019 roku

 

LIPIEC

1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEŃ

1. Sprawy bieżące Komisji.

WRZESIEŃ

1. Realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Posiedzenie wyjazdowe do Domu Dziecka, dotyczące agresji wśród dzieci – uwarunkowania rodzinne, środowiskowe i szkolne.
3. Posiedzenie wyjazdowe - Dom Noclegowy dla Bezdomnych Polskiego Czerwonego Krzyża.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.
6. Sprawy bieżące Komisji.

PAŹDZIERNIK

1. Zmiana Uchwały Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 r.
2. Informacja przedstawiona przez Środowiskowy Dom Samopomocy – stan obecny i perspektywa rozwoju.
3. Posiedzenie wyjazdowe – warsztaty terapii zajęciowej Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
4. Sprawy bieżące Komisji.

LISTOPAD

1. Informacja dotycząca promowania wartości rodziny w życiu człowieka na przykładzie projektu ,,Wesoła rodzina’’ realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Informacja przedstawiona przez Dom Dziecka – praca z dzieckiem FASD rozpoznanie i diagnoza.
3. Posiedzenie wyjazdowe do Domu Pomocy Społecznej – senior w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim kwestie psychologiczne.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
5. Sprawy bieżące Komisji.

GRUDZIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
3. Sprawy bieżące Komisji.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.