Komisje

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/38/18
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                   z dnia 19 grudnia 2018 r.
 

Plan Pracy
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia,
Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  I półrocze 2019 roku

 
STYCZEŃ

1. Informacja na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim- komisja wyjazdowa.

LUTY

1. Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok.
 
MARZEC

1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. i zestawienie potrzeb w tym zakresie.
2. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2018.

KWIECIEŃ
 

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 r.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
3. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016 – 2018.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2018 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2018 rok.
6. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021.
7. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019- 2021.

MAJ
 

1. Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
2. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.

CZERWIEC

1. Opracowanie planu Pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.