Komisje

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2019 roku


SIERPIEŃ

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.

WRZESIEŃ

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 r.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

PAŹDZIERNIK

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( X/XI br.)
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( X/XI br.)
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr VI/76/19 z 27 marca 2019 r. w/s określenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok.

LISTOPAD

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

GRUDZIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta w I półroczu 2019 r. oraz wszystkich uchwał z lat wcześniejszych będących w realizacji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s przyznania pieniędzy na służbę policjantów w patrolach ponadnormatywnych na 2020 rok.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.


Na bieżąco opiniowanie projektów uchwał dotyczących nabywania nieruchomości do gminnego zasobu oraz zbywania, wydzierżawiania i zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, a także inne sprawy wynikające z zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.