Komisje

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/38/18 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
 

 

Paln Pracy
Komisko Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze  2019 r.
 

 

STYCZEŃ

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał znajdujących się w zakresie działania Komisji.

LUTY

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2019 rok.

MARZEC

1. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” za 2018 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2018 występującego pod nazwą „Bezpieczne Miasto 2018”.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu „Budżet obywatelski 2020 w Piotrkowie Trybunalskim”.

KWIECIEŃ         
                                
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2018 rok.
2. Sprawozdanie za 2018 rok dotyczące wykorzystania środków PFRON na poszczególne zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 r.

MAJ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.   
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiany budżetu Miasta na 2019 rok.

CZERWIEC

1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (Bilans)
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Zmiany budżetu Miasta na 2019 rok.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 roku.
  
 
Na bieżąco opiniowanie projektów uchwał dotyczących nabywania nieruchomości do gminnego zasobu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż, użytkowanie, wydzierżawianie i zamianę nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, a także inne sprawy wynikające z zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.