Komisje

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 rokuSIERPIEŃ
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.

WRZESIEŃ
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 r.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku.

PAŹDZIERNIK
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( X/XI br.)
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( X/XI br.)
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 z 27 maja 2020 r. w/s określenia zadań i podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok – w przypadku otrzymania z Zarządu PFRON informacji o dodatkowych środkach PFRON dla Powiatu Piotrków Trybunalski lub konieczności przesunięcia środków PFRON pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

LISTOPAD
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2020 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w I półroczu 2020 r. oraz wszystkich uchwał z lat wcześniejszych, które znajdowały się w trakcie realizacji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ‘’Bezpieczne Miasto 2021”.
4. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.


Na bieżąco opiniowanie projektów uchwał dotyczących nabywania nieruchomości do gminnego zasobu oraz zbywania, wydzierżawiania i zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, a także inne sprawy wynikające z zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.