KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (28.04.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w trybie korespondencyjnym.
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/503/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym zmienioną uchwałą Nr XLV/558/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2017 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a osobami fizycznymi.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski miasta na prawach powiatu.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez miasto Piotrków Trybunalski miasto na prawach powiatu zabudowanych nieruchomości gminnych.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 28 sierpnia 2019 roku do 18 grudnia 2019 roku (stan na dzień 15 stycznia 2020 roku).
< POWRÓT