KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (24.02.2020)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14.30 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji:
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2020 roku;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem możemy jeszcze więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”;
6) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe;
7) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”;
8) Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2019 roku.
9) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
10) Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019”.
11) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.
12) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji;.
13) Sprawy różne.
< POWRÓT