KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (23.06.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 9:30 w trybie korespondencyjnym.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 26 maja 2020 r.;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2020 rok.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 i ul. Rolniczej 75 do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z.o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021;
9) Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na II półrocze 2020 roku;
10) Korespondencja kierowana do Komisji.
< POWRÓT