KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (18.03.2020)

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Oświaty i Nauki, Komisji Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się w dniu: 18 marca 2020 r. (środa) o godzinie 15.00I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 lutego 2020 r.;
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 lutego 2020 r.;
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 24 lutego 2020 r.;
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki z dnia 19 lutego 2020 r.;
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 18 lutego 2020 r.;
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 lutego 2020 r.;
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 24 lutego 2020 r.;
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 20 lutego 2020 r.;
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (KPGiSM, KBFiP);
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok (KPGiSM, KBFiP);
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37 (KPGiSM, KBFiP);
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Żwirki oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim (KPGiSM, KABPiIMK);
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2020 (KABPiIMK, KBFiP);
14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (KPGiSM, KBFiP);
15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/253/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok (KRZSiON, KBFiP);
16. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/254/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok (KRZSiON, KBFiP);
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (KKiKF, KABPiIMK);
18. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2019 (KRZSiON);
19. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok (KRZSiON, KBFiP);
20. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok (KRZSiON, KBFiP).
21. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 za 2019 rok (KPGiSM, KBFiP);
22. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 (KKiKF, KABPiIMK, KBFiP);
23. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku (KR, KABPiIMK);
24. Korespondencja kierowana do Komisji.
25. Sprawy różne.
< POWRÓT