KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (14.07.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w trybie korespondencyjnym.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 23 czerwca 2020 r.;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5;
7) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
< POWRÓT