KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (14.05.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w trybie korespondencyjnym.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
5. Zaopiniowanie sprawozdań: finansowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok i Informacji ostanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku.
< POWRÓT