Komisje

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
 
Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego
i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2019 roku


LIPIEC

1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEŃ

1. Sprawy bieżące Komisji.

WRZESIEŃ

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.
3. Sprawy bieżące Komisji.

PAŹDZIERNIK

1. Sprawy bieżące Komisji.

LISTOPAD

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok oraz zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
4. Sprawy bieżące Komisji.

GRUDZIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pieniędzy na służbę policjantów w patrolach ponadnormatywnych na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ‘’Bezpieczne Miasto 2020 ‘’
4. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
5. Sprawy bieżące Komisji


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.