Komisje

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 roku
LIPIEC
1. Sprawy bieżące.

SIERPIEŃ
1. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

PAŹDZIERNIK
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2019 r.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 r.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

GRUDZIEŃ
1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ‘’Bezpieczne Miasto 2021 ‘’
2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami z realizacji uchwał z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, w których uchwały znajdowały się w trakcie realizacji.
4. Informacja o działaniach miasta podjętych w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.

Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.