Komisje

Załącznik Nr 6
                                                                                                                             do Uchwały Nr III/38/18
                                                                                                                             Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                     z dnia 19 grudnia 2018 r.
                                                                                           

Plan Pracy
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego
 i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na  I półrocze 2019 roku

 

STYCZEŃ

1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta na prawach powiatu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2018 r.
2. Prezentacja wyników badań marketingowych piotrkowskiej komunikacji miejskiej z 2018 roku.
3. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028.

LUTY

1. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Komendy Miejskiej Policji za 2018 r.
3. Informacja z działalności Straży Miejskiej za 2018 r.

MARZEC

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2020 w Piotrkowie Trybunalskim”.
2. Sprawozdanie z programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczne Miasto 2018”.
3. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2018.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2018 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2018 rok.

MAJ

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok.
2. Sprawozdanie finansowe miasta za 2018 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2018 r.

CZERWIEC

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2018 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
 
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.