Komisje

                                                                                                                               Załącznik Nr 2
                                                                                                                               do Statutu Miasta

 

Regulamin
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa wewnętrzną organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

§ 2. Komisja Rewizyjna zwana w tym regulaminie „Komisją” działa na podstawie ustawy oraz niniejszego regulaminu.
 

Rozdział II

Tryb oraz zasady działania Komisji

§ 3. 1. Członków Komisji wybiera Rada zwykłą większością głosów, ustalając jej skład w sposób określony w Ustawie.
2. Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.
3. Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja spośród swoich członków  w trybie określonym w ust. 2.

§ 4. 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji na wniosek co najmniej dwóch członków zarządza głosowanie jawne imienne.
3. Sekretarz Komisji, którym jest pracownik Biura Rady Miasta, sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
4. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby.
5. Komisja, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 5. Komisja podlega wyłącznie Radzie.
 

Rozdział III

Zadania Komisji

§ 6. 1. Do zadań Komisji należy dokonywanie:

1)kontroli całokształtu działalności Prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych;
2)bieżącej kontroli realizacji Budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem  do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi;
3)kontroli jednostek pomocniczych Miasta.

2. Do wyłącznej kompetencji Komisji należy występowanie do regionalnej izby obrachunkowej z wnioskiem o opinię w sprawie absolutorium.
3. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę, w szczególności mające na celu dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek a także pomocy w usuwaniu tych zjawisk.
 

Rozdział IV

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Komisję

§ 7. Komisja przeprowadza kontrole  w oparciu o następujące kryteria:

1)legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa, w tym uchwałami bądź zarządzeniami organów Miasta),
2)celowości,
3)gospodarności,
4)rzetelności (badanie czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny),
5)terminowości.


§ 8. 1. Kontrole, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu przeprowadza Komisja w pełnym składzie bądź poprzez 3 – 5 osobowe zespoły kontrolne wyznaczone przez przewodniczącego Komisji, spośród jej członków. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.
2. Przewodniczący zespołu kontrolnego, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.
3. Członkowie zespołu kontrolnego przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
4. W pracach zespołu mogą brać udział w razie potrzeby oprócz członków Komisji specjaliści (biegli) z dziedziny odpowiadającej przedmiotowi kontroli. Wydatki związane z uczestnictwem specjalistów (biegłych) w kontroli, pokrywane są                – na wniosek przewodniczącego Komisji – ze środków budżetowych przewidzianych na działalność Rady, po uprzedniej akceptacji Przewodniczącego.

§ 9. 1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja.

§ 10.  Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do:

1)zapewnienia zespołowi kontrolnemu właściwych warunków lokalowych i technicznych oraz kopii niezbędnych dokumentów,
2)pisemnego uzasadniania braku możliwości dostarczenia zespołowi kontrolnemu niezbędnych dokumentów,
3)udzielania informacji i wyjaśnień.


§ 11. 1. Zespół kontrolny lub jego członek ma prawo:

1)wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2)wglądu w dokumenty związane z prowadzoną kontrolą,
3)wzywania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej,  przy czym wyjaśnienia utrwalane są na żądanie pracownika w formie protokołu.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 12. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działania kontrolowanego podmiotu, właściwe udokumentowanie i obiektywną ocenę. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.
2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem,    a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie specjalistów (biegłych) oraz wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 13. 1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza projekt protokołu pokontrolnego zawierający:

1)skład zespołu,
2)wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3)opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
4)wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej, oględzin i opinii specjalistów (biegłych) powołanych na wniosek zespołu lub Komisji,
5)adnotację o zapoznaniu z projektem protokołu kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem tego kierownika,
6)podpisy członków zespołu kontrolnego.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej, ma prawo zgłaszania do otrzymanego projektu protokołu w terminie 7 dni uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli. Zespół kontrolny obowiązany jest w terminie 7 dni ustosunkować się do zgłoszonych uwag.
3. Przedłożony przez zespół projekt protokołu, wraz z ewentualnymi uwagami kierownika jednostki kontrolowanej i stanowiskiem zespołu kontrolnego, rozpatruje i przyjmuje Komisja.
4. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, natomiast odpisy uwierzytelnione podpisami przewodniczącego Komisji i przewodniczącego zespołu kontrolnego, przekazywane są:

1)Przewodniczącemu,
2)Prezydentowi,
3)kierownikowi jednostki skontrolowanej.

5. Protokół z przeprowadzonej kontroli jak i dokumenty wymienione w ust. 1 i 2       nie mogą być wynoszone na zewnątrz jednostki kontrolowanej bądź Urzędu, a osoby które w związku z przeprowadzoną kontrolą uzyskały informacje niejawne, obowiązane są do zachowania tych wiadomości w tajemnicy.

§ 14. Zespół kontrolny przedkłada Komisji propozycje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 15. 1. Komisja w ciągu 30 dni od daty zakończenia kontroli formułuje zalecenia pokontrolne i wnioski w sprawie:

1)usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez kontrolowaną jednostkę,
2)wyciągnięcia przez przełożonego kontrolowanej jednostki konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3)ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja kieruje do Prezydenta, kierownika jednostki kontrolowanej oraz przekazuje do wiadomości Przewodniczącemu.
3. Prezydent lub kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej, do którego wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, jest obowiązany w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, zawiadomić Komisję i Przewodniczącego o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 16. 1. W przypadku sporu pomiędzy Komisją a Prezydentem lub kierownikiem kontrolowanej miejskiej jednostki organizacyjnej odnośnie zasadności, bądź sposobu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych – Komisja kieruje sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę.
2. Komisja dokonuje kontroli realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych i w tym zakresie korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 1.

§ 17. Komisja przedstawia Radzie wyniki działań kontrolnych w każdym czasie na życzenie Rady oraz w sprawozdaniu rocznym ze swej pracy, które winno zawierać w szczególności:

1)zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
2)informację o realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.


§ 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Rady Miasta.