Komisje

                                                                                                      Załącznik Nr 6
                                                                                                      do Uchwały Nr LVI/723/18
                                                                                                      Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                      z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
Plan pracy
Komisji  Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2018 r.
 
LIPIEC
1. Posiedzenie wyjazdowe.

SIERPIEŃ
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2018.
 
WRZESIEŃ
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiana budżetu miasta na rok 2018.
 
PAŹDZIERNIK
1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiana budżetu miasta na rok 2018.
 
LISTOPAD
1. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 - 2036.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, określenia wysokości podatku od środków transportowych.
4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zmiana budżetu miasta na rok 2018.
6. Rozpatrzenie odwołań mieszkańców do projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych oraz osób wykreślonych z listy.
 
GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w I półroczu 2018 roku.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji Polityki Gospodarczej.