Komisje


Regulamin 
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia
Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
w kadencji 2014 – 2018
         
Podstawa prawna
-------------------------     
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
  Uchwała Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .

  ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI

§ 1

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwana dalej “Komisją” działa na podstawie Uchwały
Rady Miasta z dnia z dnia 08 grudnia 2014 roku w składzie osobowym, zatwierdzonym
Uchwałą Rady Miasta Nr II/9/14
§ 2

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta i działa w jej imieniu.

§ 3

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności następujące sprawy: 
1. Współpraca w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta z jednostkami powiatowych straży, inspekcji i służb tj.:
•  Komendą Miejską Policji,
•  Komendą Miejską Straży Pożarnej,
•   Państwową Inspekcją Sanitarną,
•  Inspektoratem Weterynarii,
•  Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
•  Strażą Miejską,
•  Referatem Zarządzania Kryzysowego i Obrony,
•  Miejskim Rzecznikiem Konsumentów,
•  Referatem Usług Komunalnych oraz Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w szeroko pojętym zakresie drogownictwa, 
•  placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami.
2.   Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przygotowanych przez Prezydenta Miasta dot. m. in.:
•  Programu „Bezpieczne Miasto”;
•  przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
•  odrzucenia bądź przyjęcia zarzutów wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
•  zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
3.   Działalność jednostek pomocniczych gminy.
4.   Funkcjonowanie targowisk miejskich.
5.  Funkcjonowanie gminnych obiektów użyteczności publicznej (parki, parkingi, amfiteatr, cmentarze i inne).
6. Estetyka i porządek na terenie miasta (zieleń komunalna, zadrzewienia, sprzątanie, ochrona środowiska).
7.   Sprawy administracyjno – organizacyjne dot. funkcjonowania Urzędu Miasta. 
8. Rozpatrywanie i opiniowanie na bieżąco spraw przekazywanych przez  Przewodniczącego Rady Miasta.  

ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

§ 4

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w rozpatrywanych sprawach, wydając opinie, precyzując
wnioski i wystąpienia.

§ 5
1.  Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez  przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
2.  Obrady Komisji mogą składać się z jednego lub z kilku posiedzeń, przy czym czas ich trwania, poza szczególnymi wyjątkami, nie powinien przekraczać czterech godzin. 
3.  Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący, ustalając projekt porządku posiedzenia,termin, miejsce rozpoczęcia posiedzenia.
4.  Komisja w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta może powołać stałe lub doraźne zespoły do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 
5.  W posiedzeniach komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą uczestniczyć: 
a.  przedstawiciele Prezydenta Miasta,
b.  przewodniczący innych komisji,
c.  każdy radny nie będący członkiem komisji,
d.  inne, zainteresowane tematyką posiedzenia osoby.
6.  Na wniosek przewodniczącego Komisji lub 5 osób składu komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady na posiedzeniu komisji i zespołów bez prawa głosowania mogą być zapraszane inne osoby nie ujęte w punkcie 4. 
7.  Komisja może podejmować współpracę z innymi komisjami, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole. Przewodnictwo posiedzenia wspólnego obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
8.  Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisywany jest przez przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie. 


§ 6

1.  Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Rada spośród członków komisji.
2. Zastępcę przewodniczącego wybiera i odwołuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, wyboru dokonuje się niezwłocznie.

§ 7

1.  Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący. 
2.  Przewodniczący Komisji przygotowuje: 
a.  projekt porządku posiedzenia oraz niezbędne materiały, 
b.  wnioski i opinie komisji na posiedzenia Rady, 
c.  sprawozdania z działania komisji. 
3.  Omawianie każdego punktu porządku obrad kończy się podjęciem wniosku, wypracowaniem stanowiska lub wyrażeniem opinii. Każde to rozstrzygnięcie poddaje się pod głosowanie. 
4.  Wnioski i opinie komisja przyjmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej składu.
5.  Przy równej liczbie głosów za i przeciw rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji.
6.  Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim  co najmniej połowa składu,  w przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia. 
7.  Nieobecność na posiedzeniu Komisji członkowie usprawiedliwiają, informując Biuro Rady Miasta. 
8.  W przypadku uchylania się od pracy w Komisji przez jej członka, przewodniczący po przegłosowaniu, może wnioskować do Rady Miasta o podjęcie uchwały skreślającej daną osobę ze składu Komisji. 
9.  Rada może zmienić lub uzupełnić skład osobowy Komisji w czasie trwania kadencji. 
10. Przewodniczący Komisji udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością.  
11. Komisja może określić czas wypowiedzi członków Komisji na dany temat. 
12. W przypadku stwierdzenia,  że w wystąpieniu swoim uczestnik posiedzenia wyraźnie odbiega od tematu obrad, lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący Komisji może zwrócić uwagę mówcy, a po drugiej uwadze – odebrać mu głos.

13.  Komisja przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności raz w roku.

§ 8

Z każdego posiedzenia pracownik Biura Rady Miasta, uczestniczący w posiedzeniu, bez głosu stanowiącego, sporządza protokół,  który powinien zawierać:  
a)  numer protokołu,
b)  datę, czas trwania i miejsce posiedzenia,
c)  imię i nazwisko przewodniczącego obrad,
d)  nazwiska obecnych i nieobecnych członków posiedzenia i osób zaproszonych, 
e)  porządek obrad, 
f)  teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń, 4

g)  omówienie przebiegu posiedzenia,
h)  podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafką na każdej stronie,
i)  podpis protokolanta. 

§ 9

Członkowie Komisji, uczestniczący w posiedzeniu, otrzymują diety z budżetu Rady Miasta, zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady. 


        Przewodnicząca Komisji

                Monika Tera

Załączniki artykułu