Dyżury Radnych

Regulamin Rady Miasta

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Rady Miasta określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, której regulamin określa załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 2. 1.  Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem:
1) Komisji Rady;
2) radnych, w sytuacjach określonych przepisami;
3) Prezydenta jako organu wykonawczego.
2. Prezydent działa pod kontrolą Rady i składa jej sprawozdania ze swojej działalności.
§ 3. W sprawach nieujętych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział 2.
Sesje Rady
§ 4. 1.  Rada obraduje na sesjach:
1) inauguracyjnej;
2) nadzwyczajnych;
3) zwyczajnych.
2. Wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
§ 5. 1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
§ 6. 1. (utracił moc).
2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady musi zawierać uzasadnienie.
3. (utracił moc) .
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sesja nadzwyczajna może być zwołana bezpośrednio po zakończeniu sesji zwyczajnej.
5. Radnych, którzy nie brali udziału w sesji zwyczajnej, należy powiadomić telefonicznie.
6. Radny podpisany pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej może w każdym czasie wycofać swój podpis. Jeżeli w następstwie wycofania podpisu liczba radnych - wnioskodawców zmniejszy się poniżej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący pozostawia wniosek bez biegu.
7. (utracił moc).
§ 7. (utracił moc) .
§ 8. 1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwyczajnej, powiadamia się radnych na piśmie, a za zgodą radnego elektronicznie, najpóźniej 7 dni przed tym terminem.
2. Do zawiadomienia o sesji dołącza się w wersji papierowej , a za zgodą radnego elektronicznej porządek obrad, projekty uchwał oraz w miarę potrzeby, inne materiały.
3. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady.
4. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien zawierać w szczególności:
1) stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z zastrzeżeniem § 23 ust.5;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
4) informacje o działalności Prezydenta w okresie między sesjami;
5) informacje o realizacji programów, sprawozdań wynikających z odrębnych przepisów.
§ 9. 1.  W sesjach Rady biorą udział, z prawem zabrania głosu: Prezydent, jego zastępcy, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
2. W obradach mogą uczestniczyć wyznaczeni przez Prezydenta lub jego zastępcę pracownicy Urzędu, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, a także jednostek organizacyjnych miasta, służb, inspekcji i straży. Osoby te za zgodą przewodniczącego obrad, mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.
3. Prawo zabrania głosu na sesji mają przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych w sprawach związanych z zakresem ich działania. Przepis § 20 ust. 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Sprawy mieszkańców mogą być referowane na sesji za pośrednictwem radnych lub w sposób określony w § 20 ust. 1 pkt. 2.
§ 10. 1.  Sesje Rady są jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad podaje się do wiadomości mieszkańców nie później niż 3 dni przed sesją, w lokalnych środkach masowego przekazu lub na stronie internetowej Rady z wyłączeniem sesji nadzwyczajnych.
2. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. W obradach, których jawność została wyłączona, uczestniczą radni i sekretarze obrad, a za zgodą Rady – także inne osoby, których obecność jest niezbędna.
4. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały w trakcie tych obrad.
5. Z całości lub części obrad, których jawność została wyłączona, sporządza się odrębny protokół, który może być udostępniony wyłącznie osobom uczestniczącym w tych obradach oraz organom i instytucjom uprawnionym z mocy prawa.
§ 11. 1.  Sesja Rady powinna odbyć się na jednym posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może postanowić o zwołaniu sesji składającej się z dwóch lub większej liczby posiedzeń.
2. Na wniosek Przewodniczącego lub radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
3. Radnych, którzy nie brali udziału w pierwszym posiedzeniu, należy zawiadomić w skuteczny sposób (listownie lub za zgodą radnego elektronicznie).

Rozdział 3.
Zasady obradowania
§ 12. 1.  Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący lub wskazany przez niego wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem obrad - jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.
§ 13. 1.  Przewodniczący obrad stwierdza prawomocność sesji (quorum) na podstawie listy obecności. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawidłowości przy zwoływaniu sesji, przewodniczący obrad wyznacza nowy termin tej samej sesji.
2. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których sesja się nie odbyła.
3. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram ...(podaje numer) sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.
§ 14. 1.  Funkcję sekretarzy obrad pełnią pracownicy Biura Rady Miasta.
2. Przewodniczący może powołać spośród członków Rady jednego lub więcej sekretarzy obrad i powierzyć im prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 15. 1.  Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad.
2. (utracił moc).
3. Przewodniczący obrad może z własnej inicjatywy zarządzić przerwę w obradach w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.
§ 16. 1.  Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z tym, że uwzględnia pierwszeństwo wystąpień klubowych.
3. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad zwraca mu uwagę przywołując „do rzeczy”. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad może odebrać głos mówcy. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołania się do Rady, która rozstrzyga tę sprawę w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
4. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź godzi w powagę sesji, przewodniczący obrad przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.
§ 17. 1.  Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem). Nie udziela się głosu ad vocem do wypowiedzi ad vocem.
2. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością Prezydentowi, jego zastępcy, Sekretarzowi, Skarbnikowi Miasta lub osobom przez nich upoważnionym do złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.
3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w sprawach:
1) stwierdzenia quorum;
2) zarządzenia głosowania imiennego;
3) przestrzegania zasad prowadzenia obrad;
4) sprecyzowania poprawki lub wniosku poddawanego pod głosowanie;
5) reasumpcji głosowania (niezwłocznego powtórzenia głosowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości przy ustaleniu wyników głosowania albo jeżeli błędnie lub niezrozumiale przedstawiono przedmiot głosowania);
6) zarządzenia przerwy;
7) ograniczenia czasu wystąpień w dyskusji;
8) zamknięcia listy mówców;
9) zmiany porządku obrad;
10) odesłania projektu uchwały do komisji w celu zaopiniowania lub do projektodawcy w celu opracowania nowej wersji;
11) zażądania opinii prawnej;
12) głosowania bez dyskusji;
13) zamknięcia dyskusji.
4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu.
§ 18. W czasie rozpatrywania projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności:
1) przedstawicielowi projektodawcy uchwały (referentowi);
2) przedstawicielom klubów radnych;
3) przedstawicielom komisji, które opiniowały projekt uchwały;
4) Prezydentowi, jeżeli nie on był projektodawcą uchwały.
Następnie otwiera dyskusję nad projektem.
§ 19. 1.  Głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 4 minuty, a w razie ponownego zabrania głosu 2 minuty. Przewodniczący obrad może określić zwiększenie powyższego limitu czasowego przy rozstrzyganiu problemów szczególnie istotnych.
2. Przewodniczący może nie udzielić głosu osobom zgłaszającym się po raz trzeci w tej samej sprawie. Nie dotyczy to wypowiedzi ad vocem.
3. Ograniczeń czasowych nie stosuje się do wystąpień:
1) przedstawicieli władz centralnych zaproszonych do udziału w sesji i innych gości;
2) przedstawicieli klubów radnych, radnych referujących w imieniu komisji oraz radnych referujących projekt uchwały grupy radnych;
3) Prezydenta lub jego przedstawicieli dokonujących w jego imieniu wprowadzeń do dyskusji nad tematyką sesji, udzielających wyjaśnień dotyczących projektów uchwał, których projektodawcą jest Prezydent i udzielających odpowiedzi na zapytania oraz wnioski radnych.
§ 20. 1.  W trakcie dyskusji radnych nad projektem uchwały (stanowiska, apelu, rezolucji):
1) przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach udziela głosu poza kolejnością;
2) głos mogą zabrać obecni na sesji przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych, przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych, związków zawodowych, innych organizacji lub osoby, których interesu prawnego uchwała dotyczy, jeżeli złożyli wniosek w tej sprawie przewodniczącemu obrad przed otwarciem sesji;
3) mówca może w przypadku zamknięcia listy mówców, głosowania bez dyskusji lub odebrania mu głosu złożyć treść swego wystąpienia na piśmie do protokołu; przewodniczący obrad informuje o tym Radę.
2. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący obrad udziela głosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień oraz ewentualnego zgłoszenia autopoprawek. Po wypowiedzi referenta, przewodniczący obrad może dopuścić po jednym głosie ad vocem dla każdego klubu radnych oraz radnego, który w tej wypowiedzi został wymieniony.
3. Wnioski dotyczące zmiany treści projektu uchwały (poprawki) na sesji mogą składać:
1) radny;
2) Prezydent;
3) komisja;
4) klub radnych;
5) Zastępca Prezydenta.
Wnioski składa się na piśmie przewodniczącemu obrad.
4. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.
§ 21. Projekt uchwały, odesłany przez Radę do komisji lub projektodawcy, Przewodniczący umieszcza, w miarę możliwości, w porządku obrad najbliższej sesji po otrzymaniu żądanej przez Radę opinii komisji lub wersji projektu uchwały od projektodawcy.
§ 22. 1.  Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „zamykam....(podaje numer) sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.
2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 23. 1. Biuro Rady Miasta sporządza protokół z sesji Rady, który stanowi dokumentację przebiegu posiedzenia. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu, pracownik Biura Rady Miasta może korzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad.
2. Protokół powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), Prezydenta i jego zastępców;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) przyjęty porządek obrad;
6) przebieg obrad oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
7) godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad;
8) podpis Przewodniczącego i sekretarza obrad;
9) adres strony internetowej z nagraniem obrad.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych i zaproszonych gości;
2) podjęte uchwały;
3) opinie komisji;
4) interpelacje i zapytania radnych na piśmie;
5) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad, w trakcie obrad;
6) pisemne usprawiedliwienia radnych nieobecnych na sesji;
7) dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowana tajnego (karty do głosowania, protokół z obliczania głosów i ustalenia wyników  głosowania);
8) wykazy głosowania zawierające określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn., czy opowiedział się „za”, uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw”, czy „wstrzymał się” od głosu.
4. Protokół numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji Rady i oznacza dwoma ostatnimi cyframi roku kalendarzowego.
5. Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie Rady, najpóźniej w 14-tym dniu roboczym licząc od dnia następującego po dniu zakończenia obrad chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie oraz na następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.
6. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący po uprzednim wysłuchaniu sekretarza obrad.
7. Radny, którego poprawki i uzupełnienia do protokołu nie zostały uwzględnione przez Przewodniczącego, może przedłożyć je na następnej sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek i uzupełnień decyduje Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
8. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady Miasta.
9. Każdy ma prawo wglądu do protokołów, chyba że dana sesja lub jej część odbyła się z wyłączeniem jawności.

Rozdział 4.
Tryb głosowania
§ 24. 1.  W głosowaniach na sesjach Rady biorą udział wyłącznie radni.
2. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, z wyjątkiem uchwał dotyczących zobowiązań finansowych, które zapadają bezwzględną większością głosów oraz innych uchwał, dla których podjęcia przepisy wymagają innej większości lub innego quorum.
3. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa niż „przeciw”.
4. Jeżeli wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych oddanych głosów tj. „przeciw „ i „wstrzymuję się”. Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę 50 % + 1 głos. Przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
6. Wynik głosowania oblicza się na podstawie ważnie oddanych głosów.
§ 25. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych przy równoczesnym podniesieniu ręki, przy czym za wiążący wynik głosowania uznaje się wynik ustalony przez to urządzenie.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. Głosowanie jest nieważne, jeżeli suma głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” jest większa niż liczba obecnych na sali radnych. W takim przypadku powtarza się głosowanie.
5. W głosowaniu imiennym, które odbywa się w przypadku określonym w art. 14 ust.3 ustawy, przewodniczący obrad lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Rady, odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, oni zaś głosują ustnie: „za”, „przeciw”, albo „wstrzymuję się” i potwierdzają swoje głosowanie na wykazie głosowania imiennego, który stanowi załącznik do protokołu.
§ 26. 1. (utracił moc).
2. W głosowaniu tajnym przewodniczący obrad przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej na czas trwania tego głosowania oraz zapewnia radnym warunki niezbędne do oddania głosu w sposób tajny. Komisja ta wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
3. Każdorazowo na wniosek komisji skrutacyjnej Rada ustala sposób głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej objaśnia sposób głosowania.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karty wydaje radnym komisja skrutacyjna, odnotowując ten fakt na liście radnych.
5. Radni wyczytywani w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej wrzucają wypełnione karty do głosowania do urny.
§ 27. 1. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad, a tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po jego ustaleniu. Rada nie  może zmienić ogłoszonego wyniku z wyjątkiem, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 5.
2. Wynik głosowania tajnego zawiera protokół komisji skrutacyjnej, który wraz z głosami załącza się do protokołu sesji.
3. W protokole komisji skrutacyjnej podaje się w szczególności skład komisji skrutacyjnej, datę i przedmiot głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę kart wrzuconych do urny, liczbę głosów ważnych oraz „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, a także stwierdzenie ważności głosowania.
§ 28. 1.  Poprawki zgłoszone na sesji przez projektodawcę lub przyjęte przez niego (autopoprawki) wprowadza się do projektu uchwały bez głosowania. Głosowane są one wraz z całym projektem uchwały z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Kolejność głosowania wniosków lub poprawek dotyczących projektu uchwały (stanowiska, apelu, rezolucji) jest następująca:
1) głosowanie wniosku o niepodjęcie uchwały;
2) dwóch wersji poprawek – głosuje się nad każdą z wersji poprawek „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, przy czym radny może oddać tylko jeden głos „za”;
3) więcej niż dwóch wersji poprawek:
a) poddaje się głosowaniu każdą z wersji poprawek, przy czym każdy radny może oddać tylko jeden głos „za” (kto jest za pierwszą wersją, kto jest za drugą wersją itd.),
b) w stosunku do dwóch wersji, które otrzymały równą (największą) liczbę głosów „za” przeprowadza się głosowanie według zasad opisanych w pkt. 2 niniejszego ustępu.
3. Po przegłosowaniu poprawek przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.
4. Głosowanie nad całością projektu uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności między poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu Rady lub ostatecznie na następnej sesji.
5. Wniosek o odroczenie głosowania może zgłosić radny, Prezydent lub jego Zastępca. O odroczeniu decyduje Rada.
6. Po głosowaniu radny może zgłosić swoje zdanie odrębne (votum separatum) wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.
§ 29. 1.  W przypadku stwierdzenia przez przewodniczącego obrad braku quorum w trakcie posiedzenia, uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc.
2. Jeżeli z powodu braku quorum w trakcie posiedzenia nie można podjąć uchwał przewidzianych w porządku obrad, przewodniczący obrad przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.
3. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

Rozdział 5.
Uchwały Rady
§ 30. 1.  Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał dotyczących rozstrzygnięć proceduralnych, które odnotowuje się w protokole sesji.
2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfra rzymska numeru sesji, przedziałka, cyfry arabskie kolejnego numeru uchwały od początku kadencji Rady, przedziałka oraz dwie ostatnie cyfry arabskie roku podjęcia uchwały (np. XV/125/06).
3. Uchwałę podpisuje osoba przewodnicząca obradom w momencie jej podjęcia.
4. Uchwały Rady są zamieszczane na stronie internetowej Rady (www.rada.piotrkow.pl ) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.piotrkow.pl ). Akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.piotrkow.pl ) w zakładce „Zbiór aktów prawa miejscowego”.
5. Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane w Biurze Rady Miasta.
6. Podjęte uchwały w terminie 7 dni od ich podjęcia przesyła się Prezydentowi do realizacji.
§ 31. 1.  Z inicjatywą podjęcia uchwały Rady mogą wystąpić jako projektodawcy:
1) Przewodniczący;
2) komisja Rady;
3) klub radnych;
4) grupa co najmniej 4 radnych;
5) Prezydent;
6) grupa co najmniej 300 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady i wpisanych do rejestru wyborców.
2. Radny może w każdym czasie, podpisać się pod projektem uchwały albo wycofać swój podpis. W przypadku, gdy wskutek wycofania podpisu liczba radnych popierających uchwałę będzie mniejsza niż 4, Przewodniczący nie umieszcza projektu w porządku obrad, jeżeli fakt ten zaistnieje przed przyjęciem porządku obrad.
3. (skreślony).
4. (skreślony).
5. (skreślony).
6. (skreślony).
7. (skreślony).
§ 32. (skreślony).
§ 33. 1.  Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną do jej wydania;
3) regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;
4) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały;
5) sposób podania do wiadomości publicznej, jeżeli przepis tego wymaga;
6) podpis projektodawcy.
2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, zawierające celowość podjęcia uchwały, przewidywane skutki społeczne, i ekonomiczne. Uzasadnienie sporządza projektodawca lub osoba przez niego upoważniona. Uzasadnienie nie wchodzi w zakres treści uchwały.
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę obowiązującą powinien zawierać przepisy przejściowe, uchylające lub dostosowujące.
§ 34. 1.  Projekt uchwały musi być zaparafowany pod względem merytorycznym i prawnym.
2. Pod względem merytorycznym projekt uchwały parafuje projektodawca uchwały.
3. W sytuacji gdy projektodawcą jest Prezydent, projekt uchwały pod względem merytorycznym może zaparafować upoważniona przez niego osoba.
4. Pod względem prawnym projekt uchwały parafuje radca prawny Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjnej miasta.
5. W razie odmowy zaparafowania projektu przez osoby, o których mowa w ust. 4, dołączają one na piśmie opinię prawną dotyczącą projektu uchwały.
§ 35. 1.  Projekty uchwał Rady przygotowuje Prezydent lub uprawniony projektodawca, występujący z inicjatywą jej podjęcia.
2. Projekty uchwał Rady składa się w formie pisemnej i elektronicznej Przewodniczącemu za pośrednictwem Biura Rady Miasta wraz z uzasadnieniem i kwestionariuszem, co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia sesji.
3. Projekty uchwał podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi załącznikami sporządza się w formacie XML i razem z kwestionariuszem przekazuje się w formie pisemnej i elektronicznej Przewodniczącemu za pośrednictwem Biura Rady Miasta.
4. Projekt uchwały przygotowany przez występującego z inicjatywą, o którym mowa w § 31 ust.1 pkt 1-4 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przekazuje Prezydentowi do zaopiniowania. Nie przekazanie Przewodniczącemu opinii w terminie 14 dni oznacza, że Prezydent odstąpił od opiniowania projektu. Opiniowanie przez Prezydenta nie jest wymagane w stosunku do projektów uchwał w sprawach organizacji pracy komisji Rady, wyborów, powołań i odwołań dokonywanych przez Radę oraz absolutorium.
5. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne, o których mowa w § 33, 34 i 35 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący kieruje do radnych, w celu zaopiniowania przez komisje i ewentualnie zgłoszenia poprawek.
6. Niedostarczenie Przewodniczącemu opinii o projekcie uchwały przez komisję w terminie 2 dni przed sesją oznacza, iż komisja odstąpiła od opiniowania projektu.
§ 36. 1.  Występujący z inicjatywą podjęcia uchwały, może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, jednak nie później niż do momentu zarządzenia przez przewodniczącego obrad głosowania nad nim.
2. Zakończenie inicjatywy uchwałodawczej następuje przez:
1) podjęcie lub niepodjęcia uchwały w wyniku głosowania;
2) na skutek wycofania projektu uchwały przez występującego z inicjatywą jej podjęcia;
3) wskutek dwukrotnego usunięcia projektu przez Radę z ustalonego przez Przewodniczącego porządku obrad sesji.

Rozdział 6.
Tryb pracy komisji Rady
§ 37. Komisja działa na posiedzeniach, a w okresach pomiędzy posiedzeniami poprzez swoich członków wykonujących zlecone im zadania.
§ 38. 1.  Komisje stałe działają w oparciu o półroczne plany pracy zatwierdzane przez Radę i składają ze swej pracy sprawozdanie roczne.
2. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie ogólnej kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
4) (skreślony).
§ 39. 1. Posiedzenia komisji są jawne. Zwołuje je przewodniczący komisji ustalając projekt porządku posiedzenia, termin, miejsce rozpoczęcia posiedzenia i materiały, jakie członkowie komisji powinni otrzymać.
2. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego komisji zastępuje go wiceprzewodniczący.
3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, przedstawiciele jednostek pomocniczych, Młodzieżowej Rady Miasta oraz inni zaproszeni goście. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 40. 1.  Posiedzenia Komisji stałych odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad komisji, powiadamia się członków komisji na piśmie, a za ich zgodą elektronicznie, najpóźniej 7 dni przed tym terminem.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może odstąpić od zachowania terminu określonego w ust. 2.
4. Wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia komisji w sposób podany w ust. 2 doręcza się porządek obrad i przekazuje niezbędne materiały.
5. Przewodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący komisji otwiera posiedzenie po stwierdzeniu obecności co najmniej połowy jej składu (quorum). W przypadku braku wymaganego quorum wyznacza nowy termin posiedzenia.
6. Komisja nie może odmówić wysłuchania Prezydenta lub jego zastępcy, a także innej osoby, jeżeli z wnioskiem o jej wysłuchanie wystąpi prowadzący obrady komisji, Prezydent lub jego zastępca.
7. W razie, gdy przedmiotem obrad komisji mają być sprawy objęte ochroną informacji niejawnych, komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności całości lub części posiedzenia i o wyłączeniu z udziału w nim osób trzecich. Przepisy § 10 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 41. Porządek obrad może być zmieniony przez komisję w trakcie trwania obrad bezwzględną większością głosów.
§ 42. 1.  Członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu komisji, członek komisji obowiązany jest poinformować o tym przed posiedzeniem przewodniczącego komisji. Informacja może być przekazana za pośrednictwem Biura Rady Miasta.
§ 43. 1.  Komisje mogą uchwalać wnioski, opinie i zalecenia, bądź pełnić funkcje doradcze dla Rady.
2. Wnioski, opinie i zalecenia przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu (quorum). W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady komisji.
3. Wnioski, opinie i zalecenia podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady komisji.
4. Prowadzący obrady komisji kieruje wnioski, opinie i zalecenia do Prezydenta, a do pozostałych adresatów za pośrednictwem Przewodniczącego.
5. Adresaci wniosków i zaleceń powinni się do nich ustosunkować pisemnie w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, a w przypadku zajęcia odmiennego stanowiska, przedstawić je wraz z uzasadnieniem, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 6.
6. Do wniosków komisji dotyczących zmiany treści projektu uchwały, projektodawca może ustosunkować się ustnie na sesji w trakcie dyskusji nad tym projektem.
§ 44. 1.  Wniosek lub zalecenie powinno zawierać:
1) określenie adresata;
2) tytuł, numer kolejny i numer protokołu z posiedzenia komisji, oznaczone cyframi arabskimi;
3) datę podjęcia wniosku lub zalecania;
4) treść wnioskowanej lub zalecanej sprawy;
5) podpis prowadzącego obrady komisji.
2. Opinia powinna zawierać:
1) tytuł, numer kolejny i numer protokołu z posiedzenia komisji, oznaczone cyframi arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku;
2) datę wydania opinii;
3) stanowisko komisji;
4) podpis prowadzącego obrady komisji.
§ 45. 1.  Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Posiedzenie komisji może być uznane za wspólne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków z każdej komisji.
3. Przewodnictwo posiedzenia obejmuje przewodniczący tej komisji, która zaproponowała odbycie wspólnego posiedzenia, chyba że członkowie komisji postanowią inaczej.
4. Z posiedzenia wspólnego sporządza się jeden protokół, który podpisują przewodniczący wszystkich komisji odbywających wspólne posiedzenie.
§ 46. 1. Z obrad komisji sporządzany jest protokół stanowiący dokumentację przebiegu posiedzenia. Dla prawidłowego sporządzenia protokołu, pracownik Biura Rady Miasta może korzystać z dźwiękowego zapisu przebiegu obrad.
2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) oraz zamieszcza w szczególności:
1) kolejny numer oznaczony cyframi arabskimi – od początku kadencji do jej końca - przedziałka i dwie ostatnie cyfry roku;
2) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia;
3) imię i nazwisko przewodniczącego obrad;
4) porządek obrad;
5) teksty podjętych wniosków, opinii i zaleceń;
6) podpis przewodniczącego obrad wraz z jego parafą na każdej stronie protokołu.
3. Załącznikami do protokołu są:
1) listy obecności radnych i zaproszonych gości;
2) pisemne wystąpienia radnych i innych osób;
3) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad;
4) pisemne sprawozdania;
5) opinie komisji.
4. Protokół przygotowuje Biuro Rady Miasta.
5. Protokół udostępnia się do wglądu członkom komisji w Biurze Rady Miasta nie później niż 7 dni po zakończeniu posiedzenia komisji w celu ewentualnego zgłoszenia poprawek, chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym terminie.
6. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza i przyjmuje komisja w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu. Komisja rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez uczestników obrad, a nieuwzględnionych w przedłożonym tekście.
7. Protokoły przechowuje się w Biurze Rady Miasta.
§ 47. 1.  Komisje w ramach swoich właściwości i uprawnień kontrolnych, mogą przeprowadzić kontrolę działalności komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz mogą żądać od kierowników tych jednostek składania informacji.
2. W celu zbadania sprawy, stanowiącej przedmiot zainteresowania komisji, może ona przeprowadzić kontrolę lub wizytację. Do realizacji tego zadania, komisja może powołać spośród swoich członków zespół kontrolny.
§ 48. 1.  W skład zespołu kontrolnego wchodzą co najmniej trzej radni.
2. Zespół działa w oparciu o upoważnienie podpisane przez Przewodniczącego, na wniosek przewodniczącego komisji.
3. Upoważnienie powinno zawierać:
1) pieczęć nagłówkową;
2) skład zespołu kontrolnego;
3) tematykę kontroli;
4) określenie jednostki kontrolowanej.
§ 49. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest zapewnić kontrolującym dostęp do wszelkich informacji i materiałów odnoszących się do przedmiotu kontroli. Udostępnienie materiałów i informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 50. 1.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisują: kierownik jednostki kontrolowanej oraz członkowie zespołu kontrolnego. Jeden egzemplarz protokołu komisja przedstawia kierownikowi jednostki kontrolowanej.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo wniesienia do protokołu własnych uwag i zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu.
§ 51. 1.  Członkowie zespołu kontrolnego składają na najbliższym posiedzeniu Komisji sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli lub wizytacji wraz z propozycjami wniosków z niej wynikających.
2. Przewodniczący komisji zaprasza kierownika jednostki kontrolowanej na posiedzenie komisji, na którym będą omawiane wyniki kontroli.
§ 52. Protokoły kontrolne zawierają:
1) pieczęć nagłówkową Rady;
2) skład zespołu kontrolnego;
3) dokładne określenie jednostki kontrolowanej;
4) określenie tematycznego i czasowego zakresu kontroli;
5) krótką charakterystykę kontrolowanej problematyki;
6) ustalenia i wnioski;
7) podpisy: kierownika jednostki kontrolowanej, przewodniczącego i pozostałych członków zespołu kontrolnego.

Rozdział 7.
Radni
§ 53. Status radnego, prawa i obowiązki radnych reguluje Ustawa, a w zakresie nią nieuregulowanym – Statut i niniejszy Regulamin.
§ 54. (utracił moc).
§ 55. 1.  Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji, do których zostali wybrani, podpisem na liście obecności.
2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub w posiedzeniu komisji, radny w miarę możliwości wyprzedzająco powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego lub przewodniczących komisji.
§ 56. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada przed zajęciem stanowiska wysłuchuje radnego.

Rozdział 8.
Przewodniczący Rady
§ 57. 1. (utracił moc).
2. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może pełnić swojej funkcji, pełni ją jeden z wiceprzewodniczących stosownie do kolejności ustalonej przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.
§ 58. 1. (skreślony).
2. Obsługę Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, radnych w zakresie zadań Rady, komisji, w tym w zakresie zadań określonych w art. 21a ustawy, zapewnia Biuro Rady Miasta.
3. (uchylony).
4. Przewodniczący ma prawo wnioskowania do Prezydenta we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miasta.

Rozdział 9.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Miasta
§ 59. (utracił moc).
§ 60. Skargi i wnioski, o których mowa w  §58 ust.1  przyjmowane są przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub upoważnionego pracownika Biura Rady Miasta. Interesanci w sprawach skarg i  wniosków przyjmowani są we wtorki, w godzinach 13ºº- 17ºº. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w pierwszym dniu następującym po dniu wolnym od pracy.
§ 61. 1. Biuro Rady Miasta prowadzi ewidencję wpływających skarg, wniosków i petycji. Dotyczy to również skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu.
2. Korespondencję w sprawach skarg, wniosków i petycji prowadzi się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Skarg i wniosków anonimowych nie rejestruje się i nie są one rozpatrywane.
4. Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków.
§ 62. Przewodniczący:
1) przeprowadza kwalifikacje pisma jako skargi, wniosku lub petycji;
2) przekazuje skargę/ wniosek/ petycję do rozpoznania Komisji skarg, wniosków i petycji;
3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.
§ 63. (skreślony).
§ 63a. (skreślony).
§ 63b. (skreślony).
§ 63c. (skreślony).
§ 63d. (skreślony).

Rozdział 10.
Kluby Radnych
§ 64. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celach zgodnych z prawem, służących dobru wspólnoty samorządowej. W szczególności mogą wyrażać wspólne stanowisko, opinie lub propozycje dot. funkcjonowania miasta.
2. Radny może należeć tylko do jednego Klubu.
3. Utworzenie Klubu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
4. Zgłoszenie utworzenia Klubu powinno zawierać:
1) nazwę klubu;
2) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu;
3) skład osobowy Klubu.
5. Przewodniczący reprezentuje Klub i organizuje pracę Klubu.
6. Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu.
7. Każdorazową zmianę składu osobowego Klubu, przewodniczącego Klubu, przewodniczący Klubu zgłasza  niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
8. Rozwiązanie klubu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady na piśmie w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania Klubu.
Rozdział 11.
(uchylony)
Interpelacje i wnioski oraz zapytania radnych
§ 65. (uchylony).
§ 66. (uchylony).
§ 67. (uchylony).
§ 68. (uchylony).