Dyżury Radnych

Kodeks Etyczny Radnego Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim

PREAMBUŁA


Celem stworzenia Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim jest zapoznanie społeczeństwa z obowiązkami radnych, sposobem sprawowanie mandatu radnego przez wyraźne określenie katalogu zasad, wartości i standardów postępowania radnych.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Każdorazowo przez słowo Gmina należy rozumień Gminę Piotrków Trybunalski.

2. Używając określenia Kodeks należy rozumieć Kodeks Etyczny Radnego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Przez słowo Radny należy rozumieć radnego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.


ZASADY OGÓLNE


1. Radni mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządu i Gminy traktując pracę w Radzie jako służbę publiczną.

2. Radni współtworzą wizerunek Rady, działając tak, aby być wzorem praworządności prowadzącym do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.

3.Wykonując swoje obowiązki wynikające z mandatu Radnego, Radni spełniają służebną rolę wobec społeczeństwa mając na uwadze poszanowanie godności innych i poczucie godności własnej.
 

ZASADA LEGALIZMU


1.Wszystkie podejmowane przez Radnych działania winny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w Ustawie o samorządzie gminnym w związku z pełnieniem funkcji radnego.

3. Radni powinni mieć poczucie odpowiedzialności za finanse Gminy, a w szczególności za przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej.
 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI


1. Radni działają bezstronnie mając zawsze na uwadze interes społeczny.

2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu
w sprawach, w których mają bezpośredni interes osobisty.


ZASADA NIEZAWISŁOŚCI


1. Radni w swej działalności nie ulegają naciskom, nie przyjmują żadnych korzyści osobistych, a przy podejmowaniu decyzji kierują się własną wiedzą, doświadczeniem i dobrem Gminy.
 

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI


W zakresie sprawowanej funkcji publicznej Radni są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy.
 

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI


1.Radni informują społeczeństwo w wyczerpujący sposób o realizacji zadań publicznych na terenie Gminy.

2.W kontaktach z obywatelami  radni zachowują się kompetentnie, życzliwie i odpowiedzialnie.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.